Åsens by idag

När du vandrar genom Åsens by idag presenteras ett landskap så som det såg ut på den småländska landsbygden vid sekelskiftet runt år 1900. Platsen är skyddad som reservat sedan år 2000 i i syfte att bevara byn och berätta historien om människorna som levde och arbetade här och drivs sedan 2006 av Stiftelsen kulturreservatet Åsens by. 

Vad är ett kulturreservat?

Ett kulturreservat är en skyddad plats där hela natur- och kulturmiljön kan innefattas av skyddet. Allt från naturområden, byggnader, mark och lämningar till eventuell verksamhet som bedrivs och det immateriella kulturarvet med kunskap och traditioner (till skillnad från exempelvis ett naturreservat där endast själva naturen är skyddad). Idag finns det drygt 45 kulturreservat runtom i landet som alla är skyddade, ägs och drivs på olika sätt.

För att ett kulturreservat ska bildas krävs ett beslut från en kommun eller en länsstyrelse, och oftast görs detta i samråd mellan parterna. Man bestämmer vad som är syftet med skyddet, vilka regler som ska gälla i reservatet och utser en förvaltare som har det övergripande ansvaret för att sköta reservatet.

Riksantikvarieämbetes hemsida kan du läsa mer om kulturreservat

Kulturreservatet Åsens by

År 2000 blev beslutade Aneby kommun och Länsstyrelsen i Jönköping län att skydda Åsens by som ett kulturreservat och byn blev därmed Sveriges första kulturreservat.

Syftet är att bevara och visa en småländsk by som den såg ut och brukades omkring 1900-1920 vilket också  innebär att förmedla kunskap om ekologiskt anpassad byggnadsvård, kulturmiljö- och landskapsvård. All åker, äng och betesmark ska brukas med gamla metoder så långt som det är möjligt, frukt- och bärträd samt trädgårdar ska visa bruket från den tiden och djuren i byn ska vara av olika utrotningshotade lantraser som fanns på gårdarna i Sverige under den aktuella perioden.

Reservatet omfattar tre gårdar på sammanlagt 35 hektar och 17 byggnader och drivs sedan 2006 av Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by som ansvar för skötsel och verksamhet.

Husen på Åsens by

Byggnaderna på Åsen renoverades med varsamma händer under 1990-talet. I väl bevarat skick finns här ett bostadshus (Teklas hus), ladugård, brygghus och utedass.

Teklas hus är iordningställt i det skick Tekla lämnade det 1989, utan el och vatten och med tidstypisk inredning. I Södergårdens ladugård finns ett gårdsmuseum och en lekladugård och vid hönshuset ytterligare en lekplats för Åsens minsta besökare. Övriga byggnader används bland annat för vandrarhemsverksamhet, stuguthyrning, konferenser, utställningar och olika aktiviteter.

Landskapet och odlingarna

All åker- och ängsmark på Åsen brukas och sköts så långt det är möjligt med de brukningsmetoder som fanns vid tiden 1900. Spannmålet som odlas tas tillvara på olika sätt, bland annat som foder till djuren och till nytt utsäde inför kommande växtsäsong. Betande djur bidrar till att hålla landskapet öppet och gynnar den naturliga floran i markerna.

Trädgårdarna

Trädgårdarna har olika karaktär beroende på tradition och tidigare ägares intresse. I Teklas trädgård finns till exempel ett stort antal fruktträd av varierande sorter medan Norrgårdens trädgård mer präglas av odling i rabatter och för blomsterprakten snarare än självhushållet. Under våren möter Åsen sina besökare med en symfoni av blommande körsbärs- och äppelträd och narcisser.

Djuren

I hagarna, på ängar och runt gården betar idag kor och får av gammelsvenska lantraser. Här möter du Rödkullakor, Gutefår, Dalapälsfår, Ölandshöns, Linderödssvin, Gotlandskaniner och Ardennerhästar. De gamla lantraserna är utrotningshotade och tillsammans med lantrasföreningar och genbanker arbetar vi aktivt för att bevara raserna för framtiden. Bakom det gamla Svinhuset står bikupor och Åsens egen honung går att köpa i handelsboden.

Projektverksamhet

Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för utveckling av landsbygden har vi genomfört flera spännande utvecklingsprojekt på Åsens by.