Om Åsens by

När du vandrar genom Åsens by idag presenteras ett landskap så som det såg ut på den småländska landsbygden vid sekelskiftet runt år 1900. Platsen är skyddad som reservat sedan år 2000 i syfte att bevara byn för kommande generationer men också för att berätta historien om människorna som levde och arbetade här.

Vad är ett kulturreservat?

Ett kulturreservat är en skyddad plats där hela natur- och kulturmiljön kan innefattas av skyddet. Allt från naturområden, byggnader, mark och lämningar till eventuell verksamhet som bedrivs och det immateriella kulturarvet med kunskap och traditioner (till skillnad från exempelvis ett naturreservat där endast själva naturen är skyddad). Idag finns det drygt 45 kulturreservat runtom i landet som alla är skyddade, ägs och drivs på olika sätt och på Riksantikvarieämbetes hemsida kan du läsa mer om kulturreservat.

Flygfoto naturreservat åsens by

Kulturreservatet Åsens by

År 2000 blev beslutade Aneby kommun och Länsstyrelsen i Jönköping län att skydda Åsens by som ett kulturreservat och byn blev därmed Sveriges första kulturreservat.

Syftet är att bevara och visa en småländsk by som den såg ut och brukades omkring 1900-1920 vilket också innebär att förmedla kunskap om ekologiskt anpassad byggnadsvård, kulturmiljö- och landskapsvård. All åker, äng och betesmark ska brukas med gamla metoder så långt som det är möjligt, frukt- och bärträd samt trädgårdar ska visa bruket från den tiden och djuren i byn ska vara av olika utrotningshotade lantraser som fanns på gårdarna i Småland och Sverige under den aktuella perioden.

Reservatet omfattar tre gårdar på sammanlagt 35 hektar och 17 byggnader och drivs sedan 2006 av Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by som ansvar för skötsel och verksamhet.

Stiftelsen kulturreservatet Åsens by

Stiftelsen kulturreservatet Åsens by bildades 2006 i syfte att ansvara för, utveckla och leda driften av Åsens by i enlighet med stiftelseurkunden, reservatsbeslut med bestämmelser i skötselplanen för reservatets vård och förvaltning och Aneby kommuns programförklaring.

Projektverksamhet

Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för utveckling av landsbygden har vi genomfört flera spännande utvecklingsprojekt på Åsens by.