Naturreservatet Åsens utmark

Naturreservatet Åsens utmark ligger vacker beläget vid sjön Ruppen strax utanför kulturreservatets gräns. Här har människor från närliggande Åsens by hämtat ved och släppt sina djur på bete. Marken har sedan vuxit igen till en blandskog där flera sällsynta växt- och djurarter förekommer.

Om Åsens utmark

Byns invånare använde Åsens utmark som betesmark. I skogen kunde de också hämta ved och timmer. Inom området fanns små åkerlappar, och träd med vida kronor vittnar om att miljön tidigare varit mer öppen än idag. Förr var marken var glest bevuxen med framför allt tall men där fanns även gran, asp, björk, rönn, en, hassel och sälg. Redan på 1950-talskartan kan man notera att skogen börjar sluta sig då marken inte längre användes som tidigare.

Sedan 2017 är en del av Åsens utmark skyddad som naturreservat för att bevara biologisk mångfald knuten till en blandskog med lång kontinuitet av äldre tall, asp, klibbal, gran, björk och sälg men också för att du som besökare ska kunna vistas och njuta av skogen.

åsens naturreservat skog

Växt- och djurliv

Enstaka tallar i området närmar sig 200 år men de flesta är kring 140 år och inne i skogen finns flertalet mesar som tofsmes, svartmes och talltita. Gärdsmygen sjunger här och var både större och mindre korsnäbb trivs i den gamla skogen. Att marken är kalkrik märks i växtligheten då till exempelvis blåsippor trivs här. Ungskogen är betad av älg och rådjur och även vildsvin förekommer i området. Längs med Ruppens strandkant häckar vanligtvis storlom, sångsvan, trana, fisktärna och knipa och såväl lärkfalk, fiskguse som brun kärrhök ses ofta i sin jakt på föda.

Vandringsleder

Utmarksleden förbinder kulturreservatet Åsens by med Åsens utmark och i naturreservatet går Naturskogsleden (1,3 km).

Tänk på!

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom naturreservatet Åsens utmark är det inte tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål eller liggande eller stående döda träd eller buskar eller delar av döda träd eller buskar
  • Samla in mossor, lavar eller vedsvampar
  • Göra upp eld annat än vid anvisade grillplatser
  • Rida på markerad strövstig
  • Samla in insekter med fällor som dödar