Åsens historia

Sedan bronsåldern har människor levt och verkat på Åsen och gamla dokument och kartor berättar om en by redan på 1500-talet.

Under 1700- och 1800-talet, blåste förändringens vindar in över den svenska landsbygden och i städerna byggdes fabriker och många sökte sig dit för att skaffa jobb och bättre villkor. Andra valde att lämna Sverige för att prova lyckan i Amerika.

Samtidigt som städernas befolkning växte, producerades fortfarande nästan all mat på landsbygden, där en kraftigt krympande del av befolkningen bodde kvar.

För att effektivisera jordbruket genomförde den svenska staten två stora reformer i slutet av 1800-talet. Markytor slogs samman till större enheter och ledde till den typ av jordbruk vi är vana att se idag. Små åkerplättar och jordlotter blev ett minne blott, men detta skedde aldrig på Åsens by. Varför råder det delade meningar om, och kanske vet ingen vad som är sant. Jordbruket fortsatte, så som det alltid gjort, att brukas på gammalt sätt med häst och mannakraft.

södergården åsens by historia

Bevarandet av Åsens By

Många år senare, efter den sista invånaren dött 1989, hade landskapet börjat växa igen och husen i byn börjat förfalla.

1990 genomfördes det en formell inventering av kulturminnen i området och åsens by kategoriserades som ett unikt minne från en svunnen tid.

Försiktigt påbörjades arbetet med att återställa husen till deras ursprungliga skick och så småningom röjdes även åkrar och betesmark fick liv igen.

I Sverige finns bara ett fåtal liknande platser kvar att uppleva.

Åsens tidslinje

Byn har en rik historia som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. 

Husen på Åsens by

Byggnaderna på Åsen renoverades med varsamma händer under 1990-talet. I väl bevarat skick finns här ett bostadshus (Teklas hus), ladugård, brygghus och utedass.

Teklas hus är iordningställt i det skick Tekla lämnade det 1989, utan el och vatten och med tidstypisk inredning. I Södergårdens ladugård finns ett gårdsmuseum och en lekladugård och vid hönshuset ytterligare en lekplats för Åsens minsta besökare. Övriga byggnader används bland annat för vandrarhemsverksamhet, stuguthyrning, konferenser, utställningar och olika aktiviteter.

åsens by småland vår vandring konferens

Landskapet och odlingarna

All åker- och ängsmark på Åsen brukas och sköts så långt det är möjligt med de brukningsmetoder som fanns vid tiden 1900. Spannmålet som odlas tas tillvara på olika sätt, bland annat som foder till djuren och till nytt utsäde inför kommande växtsäsong. Betande djur bidrar till att hålla landskapet öppet och gynnar den naturliga floran i markerna.

Trädgårdarna

Trädgårdarna har olika karaktär beroende på tradition och tidigare ägares intresse. I Teklas trädgård finns till exempel ett stort antal fruktträd av varierande sorter medan Norrgårdens trädgård mer präglas av odling i rabatter och för blomsterprakten snarare än självhushållet. Under våren möter Åsen sina besökare med en symfoni av blommande körsbärs- och äppelträd och narcisser.

Djuren

I hagarna, på ängar och runt gården betar idag kor och får av gammelsvenska lantraser. Här möter du Rödkullakor, Gutefår, Dalapälsfår, Ölandshöns, Linderödssvin, Gotlandskaniner och Ardennerhästar. De gamla lantraserna är utrotningshotade och tillsammans med lantrasföreningar och genbanker arbetar vi aktivt för att bevara raserna för framtiden. Bakom det gamla Svinhuset står bikupor och Åsens egen honung går att köpa i handelsboden.